Algemene voorwaarden

1 Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Ikabus wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Ikabus: de door Ikabus te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, web shops de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Ikabus

2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Ikabus gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Ikabus verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Ikabus verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Ikabus en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ikabus opgenomen wordt.

3 Aanbieding & Acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Ikabus gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Ikabus schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en prijsopgave door Ikabus blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Ikabus. Facturatie geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ikabus zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail verkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4 Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Ikabus het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ikabus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ikabus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aanwezig zijn.
 3. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Ikabus zijn verstrekt, heeft Ikabus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
 4. Ikabus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ikabus is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ikabus kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ikabus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Ikabus of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en bijbehorende kosten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Ikabus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6 Duur en Beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Ikabus voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
 2. Ikabus heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ikabus overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. Ikabus heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Ikabus heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 5. De overeenkomst van een domeinnaam/hosting-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de initiële periode van 12 maanden is verstreken is dit maandelijks opzegbaar.

7 Levering en Leveringstijd

 1. Ikabus gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Ikabus eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Ikabus. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een maand reageert op het basisontwerp, gaat Ikabus ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Ikabus over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Overeengekomen levertijden gelden enkel bij benadering en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 4. Door Ikabus gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, usb, etc) aan de opdrachtgever opgeleverd, dit geldt niet indien een pakket inclusief hosting is gekozen.

8 Overmacht

 1. Ikabus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Ikabus als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Ikabus alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en Ikabus geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Ikabus tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. Ikabus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere partijen waarop Ikabus geen invloed kan uitoefenen.

9 Data/emailverkeer

 1. Het data/emailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen de opdrachtgever op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Ikabus, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Ikabus. Geeft de opdrachtgever hieraan geen gehoor dan is Ikabus gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

10 Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Ikabus heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 3. Prijzen voor abonnementsdiensten (hosting etc.) staan niet permanent vast en kunnen eenmaal per jaar gewijzigd worden.

11 Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Ikabus en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Ikabus stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 3. Veertien dagen na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 4. In genoemde gevallen behoudt Ikabus zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Ikabus een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 7. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Ikabus een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Wanneer de opdrachtgever de tweede aanmaning binnen genoemde termijn nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Ikabus hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 10. Indien Ikabus abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Ikabus het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

12 Copyright

 1. Al het door Ikabus vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ikabus niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Ikabus gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Ikabus vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Ikabus een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Ikabus verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Ikabus , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Ikabus hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Ikabus gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Ikabus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Ikabus bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Ikabus weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Ikabus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Ikabus het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ikabus.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Ikabus slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Ikabus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Ikabus voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Ikabus.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Ikabus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Ikabus is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Ikabus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Ikabus wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Ikabus aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie(s) van de opdrachtgever. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Ikabus mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan Ikabus. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Ikabus daardoor lijdt.

14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Ikabus noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15 Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Ikabus , waarna Ikabus deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Ikabus binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16 Buitengebruikstelling

 1. Ikabus heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Ikabus niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ikabus zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Ikabus kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Ikabus gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17 Wijziging van de voorwaarden

 1. Ikabus behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ikabus en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ikabus

Hanzeweg 35-B4

3771 NG Barneveld

Contact

06-13040202

info@ikabus.com

Bedrijfsinformatie

KVK nummer: 58528792

BTW nummer: NL853077794B01

© Ikabus. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerd in Amersfoort. Algemene Voorwaarden